Bouman logo deur.png

Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

Alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Bouman Beveiligingsopleidingen en haar opdrachtgever, worden beheerst door deze Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden. Zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst zijn deze voorwaarden derhalve uitdrukkelijk van toepassing. Andere algemene voorwaarden of andere bepalingen van opdrachtgever worden niet aanvaard, tenzij dit schriftelijk tussen opdrachtgever en Bouman Beveiligingsopleidingen wordt overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.  en op eerste verzoek worden deze Alg. Voorwaarden kosteloos toegezonden.

 

Artikel 2: Orderbevestiging

 

De overeenkomst tussen Bouman Beveiligingsopleidingen en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier, de door Bouman Beveiligingsopleidingen en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke of via internet verzonden bevestiging door Bouman Beveiligingsopleidingen aan de opdrachtgever van diens telefonische of via internet verzonden aanmelding of opdracht.

 

Artikel 2a: Annuleren

 

Opdrachtgever, zijnde consument, heeft te allen tijde, het recht om tot 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, de betreffende opleiding of training te annuleren zonder opgave van reden en kosten. Deze termijn eindigt op het moment dat de betreffende opleiding of training aanvangt.

 

Artikel 3: Uitvoering

 

Bouman Beveiligingsopleidingen is gerechtigd;

 

De cursusprogramma's tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering. De indeling van de cursus voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij onvoldoende aanmeldingen een startmoment af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet te accepteren. Tevens zijn wij gerechtigd in geval van overmacht de opleiding of training te wijzigen. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.

 

Per cursus het aantal bijeenkomsten van een cursus te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de cursus met maximaal 25% wordt teruggebracht. Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen te verhogen.

 

 

Artikel 4: Inhalen

 

De deelnemer heeft het recht na overleg met Bouman Beveiligingsopleidingen een gemiste theorieles bij een andere groep in te halen, indien dit naar het oordeel van Bouman Beveiligingsopleidingen mogelijk is. Bouman Beveiligingsopleidingen is hiervoor niet aansprakelijk. Inhalen van examens en praktijktrainingen is niet mogelijk, hiervoor dient u zich opnieuw aan te melden.

 

 

Artikel 5: Examens en certificaten

 

Bouman Beveiligingsopleidingen hanteert het basis examenreglement voor haar examens.

 

Bouman Beveiligingsopleidingen leidt ook op voor examens van derden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor de examens. Examenprijzen kunnen 1 keer per jaar, ingaande in januari, worden gewijzigd zonder dat cursisten / opdrachtgevers hierover van te voren worden geïnformeerd. Diploma's en certificaten worden eerst verstuurd nadat de betalingsverplichting is voldaan.

 

 

Artikel 6: Business Partners

 

Bouman Beveiligingsopleidingen kan in bepaalde regio's de cursussen door een door haar geautoriseerde Business Partner laten verzorgen.

 

 

Artikel 7: Prijs

 

Alle in de offertes, brochures end. genoemde prijzen zijn BTW- vrij, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen zijn geldig van 1 januari t/m 31 december van het lopende jaar, indien er prijsverhogingen plaatsvinden gaan deze in op 1 januari van het cursusjaar. Deze nieuwe prijzen gelden ook voor cursisten die aangemeld zijn en opdrachten die verstrekt zijn voor 31 december van het voorgaande jaar.

 

 

Artikel 8: Betaling 

 

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De opdrachtgever is niet bevoegd op het op de factuur vermelde bedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Betaling in twee termijnen is mogelijk voor particulieren. Hiervoor berekenen wij geen toeslag. Vanaf de vervaldatum van de factuur wordt bij niet tijdige betaling een herinneringsfactuur verstuurd waarvoor per herinnering € 5,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Na twee betalingsherinneringen wordt de factuur uit handen gegeven aan het incassobureau alle gerechtelijke, buitengerechtelijke incassokosten en rente komen voor rekening van de opdrachtgever. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de lessen en examens van Bouman Beveiligingsopleidingen worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de lessen en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Bouman Beveiligingsopleidingen niet.

 

Een overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Bouman Beveiligingsopleidingen worden verbroken. Bouman Beveiligingsopleidingen is in dat geval gerechtigd het oorspronkelijke factuurbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

 

In geval van niet of niet tijdige voldoening van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting ingeval deze surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, of besluit tot liquidatie van zijn zaak, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, is elke vordering van Bouman Beveiligingsopleidingen op de opdrachtgever in haar geheel en dadelijk opeisbaar. Bouman Beveiligingsopleidingen heeft dan bovendien het recht op de lopende overeenkomst of overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te annuleren en de geleverde, nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd zijn recht op schade vergoeding.

 

 

Artikel 9: Geleverde goederen

 

Geleverde goederen (cursusmateriaal, lesboeken end.) blijven eigendom van Bouman Beveiligingsopleidingen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met dien verstande echter, dat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade op de opdrachtgever overgaat na levering en aanvaarding van de goederen. Zonder toestemming van Bouman Beveiligingsopleidingen is de opdrachtgever niet gerechtigd goederen, die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door normale verwerking volgens hun bestemming aan derden in eigendom te doen overgaan of op deze goederen door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar, onverminderd alle verdere aanspraken van Bouman Beveiligingsopleidingen. Indien de opdrachtgever haar verplichtingen betreffende betaling niet tijdig nakomt, heeft de Bouman Beveiligingsopleidingen, zonder enige ingebrekestelling, het recht de geleverde en nog niet betaalde goederen terug te nemen.

 

Artikel 10: Copyright

 

Van het door Bouman Beveiligingsopleidingen verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouman Beveiligingsopleidingen. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 11: Annulering

 

Annulering van een opleiding, training of individuele cursusplaats dient schriftelijk (aangetekend) plaats te vinden. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van Bouman Beveiligingsopleidingen. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. De kosten, verbonden aan annulering van een opleiding, training of individuele cursusplaats bedragen bij annulering meer dan 4 weken voor de startdatum € 75,- en 50 % van de totaalprijs bij annulering tot 14 dagen voor aanvang en 100 % bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na aanvang van de opleiding, training of individuele cursusplaats. Ook in geval de deelnemer niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Een beroep op overmacht door de cursusdeelnemer(ster) c.q. diens werkgever (bijv. ziekte, onmisbaarheid in het bedrijf) laat de verplichting tot het nakomen van de financiële verplichtingen door cursusdeelnemer(ster) c.q. werkgever jegens ons onverlet. Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Bouman Beveiligingsopleidingen. Bouman Beveiligingsopleidingen behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is. Indien wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de opgegeven cursusdata of deze in zijn geheel moeten annuleren, zijn wij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade zoals bijv. niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt mede verstaan: Iedere van onze wil onafhankelijk of onvoorzienbare omstandigheid waardoor wij ons genoodzaakt achten af te wijken van de opgegeven cursusdata zoals ziekte van de docent of trainer.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht

 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 14: Geschillen

 

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

 

Artikel 15: Werkprocessen

 

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.